Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kegyelem

2009.09.08
 
„ Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” Ef.6.12.
 
                        Isteni kegyelem
 
 
     A lelkiismeret:
 
     A férjem keresztapja, aki igen parázna életet élt, született házasságon kívül egy gyermeke, és gyermekeinek nem adott mást át, mint bűneit, már, mint lelki értelemben. Ő mondta: / miután hazudtak neki, betegségét illetően, hogy nem halálos, pedig a gyilkos kór ott pusztított a testében. Isten világossá tette számára, bár infarktusát túlélte, ugyan hogy itt a vég, az élete lezárul és számot kell vetnie életével./ - Tudod lányom most értem, meg, hogy az ember szívébe van írva, hogy van Isten.
    Az emberek nagy része hisz valamilyen „istenfélében”. Ami számukra a legmegfelelőbb, amely testi-lelki szükségleteiket kiszolgálja. Hogy milyen ez az isten? Ami alkalmas a „bűn” kérdéseinek és jelenlétének eltakarására. Mert azzal nem akarunk találkozni. Mi szeretnénk meghatározni, hogy mi a bűn. Az emberi igazságérzet rendkívül fogékony az igazság és igazságtalanság kérdéseit illetően, azonban amikor önmaga által okozott igazságtalanságok meglátása kerül, szó akkor csődöt mond. Mert az ember szubjektív. A tudomány minden területére is érvényes ez a szubjektivitás. Mindent a magam állapotából-világnézetéből vezetek le. S a központ én vagyok, ami igaz is egy bizonyos szempontból. Mert ennek az életnek ÉN vagyok a főszereplője. Magam írom a magam sorsát, azzal, hogy figyelembe veszem, vagy sem, az engem megalkotó Örökkévaló Istent. Szabad akaratot kaptunk. Választhatunk:
-       a kárhozat
-       a menny
-       Isten
-       Sátán
Között, csak nem szabad elfelejteni, hogy amíg az Isten a teremtő, addig e világ fejedelme teremtett lény. S az Ő számára megszámláltatott az idő, amíg elvégezheti az ő gyilkos munkáját. Azt írja róla a Biblia: „emberölő volt kezdettől fogva.”Mindent megtesz, hogy elaltassa azt, amelyet Isten a jó és rossz dolgok megkülönböztetésére adott számunkra: a lelkiismeretet.
 
 
 
Ördögi praktikák:
 
Nem akarok nagyon belemélyedni a kérdésbe, mert nem is lehet, hiszen határtalan annak a praktikának száma, amellyel becsap és megköt e világ fejedelme és ez alól nem kivétel a már megtért nép sem.
 
-       emberi mérték /a súlyossági fokozatok kisebb vagy nagyobb kérdése./Amikor az ember a bűn mértékét önmaga próbálja meghatározni. Azért hagytam el feleségem/férjem, mert… és itt különféle magyarázatok akadnak, amely nyilván mindig a másikat teszi felelőssé, s önmagát hozza ki győztesen. Isten mértéke: „Gyűlölöm az elválást” „bocsássatok meg egymásnak” „ne kívánd…”Érdekes kérdés számomra az is, hogy van e különbség egy prostituált, vagy egy bárkivel, bármikor testi kapcsolatot teremtő között? Van e különbség egy meleg, vagy egy családját elhagyó férfi és nő között? Bár ebben az esetben az emberi erkölcs alapján kevésbé ítélném el a meleg kapcsolatot, mint a családját elhagyót,mert az egyik esetben kettőjükön kívül nincs más szenvedő fél, amíg a családját elhagyó esetében sérül mindenki , aki a családba tartozik. A végeredmény mindenképpen zűrzavar, szakadás. A vak ember nem lát csak addig, ameddig a szem állapota engedi látni. Így van ez az élet minden területén. A bűneibe belekeményedett ember csupán önmagát látja, de nem az Isten tükrében, hanem az önmagáéban. Meglátja mások bűneit, de ha ugyanaz a bűn megjelenik az életében arra már vak, azt nem látja meg. Aki járt már elvarázsolt kastélyban és látta a görbe tükrökben önmagát az érti miről is van szó. Így látjuk magunkat a bűn vakságában.
-       a gőg /itt azért tudni kell, hogy a Biblia szerint az összeomlást a gőg előzi meg, nem mindig teljesítményfüggő, mert sokkal inkább leplez az ember valamit a gőg által/Talán ez az egyik legnehezebb kérdés, mert egyfelől bezárulnak az ajtók. A gőgös ember olyan önigazság páncélt húz maga köré, hogy az a másik ember számára teljesen bevehetetlen. De ami az embernél lehetetlen az Istennél lehetséges.”Az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem ””olyan az én igém, mint a sziklazúzó pöröly.”Ahol az Úr Isten közbelép, ott leomlanak a falak, ott összetörnek a szívek.
-        önteltség/amely mögött lehet emberi teljesítmény, de minden dolog eredője ÉN vagyok./a siker buktatói. Amikor az ember életében minden jól megy, csupa siker az élete, hajlamos azt hinni, hogy minden saját erejének és okosságának köszönhető, s ha van is benne a hitnek valamekkora szikrája úgy gondolja, hogy Isten az Ő hatalmas erejét és tudását jutalmazta „áldotta „meg. Elfeledkezik arról a fontos tényről, amelyet Isten mond az igében” dicsősségem másnak nem adom”
-       nincs Isten / életem dolgait senki nem kérheti tőlem számon, így azt teszek, úgy élek, ahogyan akarok. különféle tudományos köntösben megjelenő magyarázatok a lelkiismeret elaltatására./ talán ez tűnik az sok ember számár a leginkább kivitelezhetőnek. Ha nincs Isten akkor nincs bűn, nincs számonkérés. „ A bűnük az, hogy nem ismertek meg engem..”
-       ördögi jutalmazás/ mások is ezt vagy azt teszik, és milyen jól megy dolguk./Valóban, ha megfigyeljük az istentelenek életét, akkor bizony azt látjuk, hogy jól megy dolguk. Minden sikerül az életükben, van pénzük, hatalmuk. Ezen nem kell nagyon csodálkozni, csak el kell olvasni a Bibliát, ahogyan Jézus a Sátántól kísértetik:
 
 
„Ismét felvivé őt az ördög egy magas igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsősségét,
 
És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
 
Ekkor mondani néki Jézus: Eredj Sátán, mert meg van írva: az Urat a te Istenedet imádd és néki szolgálj.”Mt.4.7-10.
 
Bizony nagy csapda ez, mert Isten nem ad úgy gazdagságot, hogy ez csupán az én kényelmem és vágyaim szolgálja, azért adja, hogy mások javára éljek vele. Ám akarva akaratlanul a megtévesztett ember bizony, amikor csak önmaga java kerül előtérbe és mérhetetlen önzésének hódol, e világ fejedelmét imádja.
 
Csupán néhány azok közül a dolgok közül, amelyek alkalmasak arra, hogy az emberben levő Istentől való mérőeszközt befolyásolják, hiteltelenítsék.
 
A betegség jelei:
 
Semmi nem számít, csak az ember vágyainak megvalósítása, de nem lesz teljessé az élete, valami mindig hiánnyal bír. Telhetetlenné válik az ember.  Ostobaságában azt gondolja, hogy szuverén, független ember és nem veszi észre, hogy becsapott, orránál fogva vezeti őt e világ fejedelme. Életének ura a Sátán. Saját istenéből mind többet és többet akar. / pénz, paráznaság stb. /a lélek üressé válik nincs igazi öröm, ezért hajszolja a boldogságot, aki az útjában áll azt kíméletlenül eltiporja még a családtagjait is, velük szemben is kíméletlenné, kegyetlenné válik, megkeményedik, mert minden, ami előtör, a lelkiismeret mélységéből az fájdalommal tölti el, ezért vagy magyarázatot keres, önigazolást. Vagy valamilyen szinten lefizeti valamilyen „jócselekedettel” a lelkiismeretét, de semmiképpen nem akar bűnével szembesülni. A félelem megszerzett örömtárgyainak elvesztésétől, vagy akár életének végességét nézve megjelenik a rettegés. Változatosságot akar, mert az állandóság érzése elviselhetetlen megkérgesedett lelke számára. Néha feldobott, de időnként elfárad önmaga szórakoztatásába és magába roskad. Kedélye hullámzóvá válik. A depresszió elhatalmasodik rajta, amely vagy kiteljesedik, vagy rabtartója különféle technikájával csillapítja./különféle misztikus vallások megismerése, okkult dolgok felé fordulás, bűneit takargató magyarázat keresése./ Ha beteg az egyén, akkor természetesen beteg a társadalom is. Amikor a bűn megsokasodik, akkor elviselhetetlenné válik a nép élete, vagy ő maga is olyanná válik, mint rabtartója és gyermekeit is a bűn igájába hajtja:
-       gyermek prostitúció
-       gyermekbűnözés
-       pedofília
-       lázadás a szülő ellen
-       harc egymás ellen
-       békétlenség, gyűlölet stb.
-       családi kötelékek felrúgása
-       különféle szexuális eltévelyedések/ a házasságon belüli testi kapcsolat szentségének felbomlásával minden szexuális tevékenység elfogadhatóvá válik./
 
Gyermekek ezrei válnak család nélkülivé, vagy csonka család tagjaivá. Haldokló gyermekek keresik, lelkileg halott szüleiket. De még mindig nem jelenik meg a felelősség kérdése, mert nem jelenik meg a bűn látása sem. E „félárvák” szüleinek épen maradt fele sebeit nyalogatva új kapcsolatokba menekül, vagy önmagát kábítja különféle szerekkel, s a gyermekek számára nem marad más, mint a kiábrándító valóság, s ugyanazokat a hibákat követik el, mint szüleik. Mintha süketek lennének, nem hallják, nem értik: „Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek” mondja az Úr.
 
 
Az ember emberi megoldást keres a társadalmi problémák megoldására. Ilyen pl. az etika bevezetése az iskolában, a különféle törvények meghozatala, a társadalmi szabályozások. Imé egy példa:
 
 
Etika tantárgy módszertani segédanyaga
 
1.      A PROGRAMMODUL CÉLJA:
 
- értesse meg a tanulóval az erkölcsös személyiség kialakulásának fontosságát,
- érje el, hogy a tanuló tudjon különbséget tenni a tisztességtelen és a tisztességes dolgok között,
- alakítsa ki a tanulóban azt az igényt, ami alapján nem csupán ismeri az erkölcsi elvárásokat, hanem akarja, s képes is betartani azokat,
- segítse, hogy a tanuló olyan tulajdonságokra tegyen szert, amelyek segítségével az emberiség örök érvényű erkölcsi axiómái egyéni életében iránytűként érvényesülnek,
- juttassa a tanulót olyan morális érzelmek birtokába, amelyek átsegíthetik az élet buktatóin,
- tegye képessé a tanulót olyan önfejlesztő tréningek gyakorlásához, amelyek segítségével képes lesz folyamatosan fejleszteni személyiségét,
- alakítson ki olyan távlatos gondolkodást a tanulóban, amely gyengeségei leküzdésében segíti,
- járuljon hozzá a tanuló tanulmányai során keletkezett hiányok pótlásához,
- segítse a tanulót abban, hogy tudjon értékrendet megfogalmazni a maga számára,
- fejlessze a tanulóban a konszenzuskészséget, a beilleszkedés képességét a társadalomba,
- fejlessze a tanulóban embertársai iránt az elfogadás, a szeretet, a megértés érzését,
- alakítsa ki a tanuló erkölcsi kötelességérzetét a betegek, elesettek, a "más" emberek iránt,
- segítse hozzá a tanulót, hogy tudja rendszerezni az erkölcsi-etikai értékeket, mint saját értékrendjét,
- fejlessze a tanuló értékelési képességét,
- ébressze fel a tanuló vágyát az igényes és értékes emberi kapcsolatok iránt,
- segítse hozzá a tanulót az etikus életvitel kialakításához.
 
Csupán egy kérdés fogalmazódott meg bennem: Mégis hogyan, mi alapján, milyen motiváció segítségével, s milyen erkölcsi minta alapján, ha nem fogadjuk el Istent, mint az abszolút forrását, akkor csupán a szubjektumig jutunk el, amely csak önmagával törődik egy bizonyos határon túl, semmi nem érdekli saját magán kívül.
 
 
 A kegyelem:
 
Ahogyan lehajolt a Teremtő Isten Jézus Krisztuson keresztül a bűnös emberhez. Kérdés meglátod-e az érted minden gyötrelmet vállaló, a megaláztatást, még a halál valóságát is elszenvedő Isten Fiában való szeretetet, és összetörsz, minden gőgödet levetve és odaborulsz a lábai elé, vagy tovább járod a magad választotta utat és majd akkor ott a végső számvetésnél kell végigszenvedned, hogy hiába szólt hozzád életed körülményein keresztül, te nem hallgattál rá. És át kell élned a visszafordíthatatlan kárhozat gyötrelmét. Nem tudom, hogy terített asztal lesz-e ott, de azt tudom, ha lesz, azt nem neked terítik meg. Tudod mi a kegyelem? Amikor megláthatod, hogy nyomorult bűnös vagy, de az életed váltságát Jézus Krisztus megfizette. Menj oda és kérj bocsánatot a Teremtő Istentől, az Ő egyszülött Fiától és menj oda mindenkihez, akit megbántottál, akinek fájdalmat okoztál. Akkor megtapasztalod majd az Isten valóságát. Akkor tudsz majd különféle szerek nélkül aludni és ha fájnak is az élet dolgai gyógyulást életed Uránál , Krisztusnál találsz. Aki azt mondja neked: „ én az Úr vagyok a te gyógyítód.”
 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.