Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézabel

2010.09.23

"19. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. 20. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. 21. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. 22. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. 23. És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. 24. Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet, „Jel:2:19-24

Jezabel

     v. Izebel, Izráel királyának, Áchábnak (Kr. e. 875 körül) neje, Ethbaal (Itubal) Szidon királyának leánya, aki Izráelben a feniciaiak vallását terjeszteni igyekezett, a prófétákat kegyetlenül üldözte és Izráelben szokatlan gonoszságokat követett el. Még életben volt, amidőn fiát, Jórámot Jéhu megölte és az Omridók uralkodóházát a tróntól megfosztotta. A lázadó Jéhu ezen alkalommal rabszolgái által a palota ablakán kidobatta, ugy hogy teste összezuzódott.

     Neve az ördögi manipulálás és kegyetlen vérengzés jelképévé vált. Az asszonyt, aki ha kellett gyilkosságokkal is elérte azt, amit akart, míg végül őt is utolérte a végzet,

     A gonosz Jézebel királynő élete azonban nem legenda, hanem régészeti leletekkel bizonyított történelmi tény.  Jézebel kezdettől fogva igen fontos szerepet kapott az uralkodásban, és rendkívüli mértékben befolyásolta Akháb kapcsolatrendszerét és döntéseit. A rossz házasság következményeképpen Izrael még jobban belemerült a bálványimádásba: Akháb nemcsak „elzarándokolt” feleségének szülővárosába, hogy áldozzon Baálnak, hanem Sómrón területén is templomot épített a föníciaiak főistenének. Vallási keveredés

     Akháb erkölcsi-szellemi kérdésekben tanúsított állhatatlansága és Jézebellel szembeni pipogya viselkedése olyan súlyos törvénytelenségekhez vezetett Izraelben, mint a jezréelbeli Nábót megkövezése, akit a Jézebel javaslatára felbérelt hamis tanúk istenkáromlással vádoltak meg. De a föníciai hercegnő áldatlan tevékenysége folytán a vallási szinkretizmus (keveredés) is úrrá lett Izraelen. Ebben az időben számos próféta működött Izraelben – az erkölcsi romlás és a vallási keveredés miatt volt miről ítéletet mondaniuk –, de Jézebel az államhatalommal visszaélve hadjáratot indított a kiirtásukra; ugyanakkor több száz föníciai Baál- és Asera-papot „importált” és tartott el állami pénzen. A fővárosban és vidéken egyre-másra emelkedtek a pogány istenségeknek szentelt templomok, amelyekben többek között a hírhedt gyermekáldozatokat is folytatták.

Vizsgáld meg te is mennyi van benned Jézabel szellemiségéből:

- van e benned ebből a szellemiségből?Saját érdekedben hazudtál-e már, s hamis tanút vettél- e igénybe igazad bizonyítására és Te voltál- e hamis tanú?

- Üldözted-e a hívő embereket? Hazudtál-e ellenük, s bántottad-e Isten népét másoknak igaztalanul, hogy megerősítsd a pozíciód?

- Gyermekáldozat az is, amikor elzárod Isten szeretete elől a kisgyermeket. Nem engeded közelükbe Isten népét, nehogy megtérjenek és hitben növekedjenek.

    Akháb talán legismertebb törvénytipró cselekedete szintén közvetlenül kapcsolódik feleségéhez, Jézebelhez. A király a Jezréel völgyében fekvő nyári rezidenciáját akarta kibővíteni a Nábót birtokában lévő szőlők megvásárlásával, ami önmagában nem volt probléma: így tettek más királyok is a Közel-Keleten.

     A bökkenő csak az volt, hogy telek izraelita tulajdonosa, Nábót nemet mondott a király ajánlatára, mivel ragaszkodott a mózesi törvény azon passzusához, amely megtiltotta az örökségül kapott föld végleges átengedését idegen részére. Akháb a visszautasítást nem tudta elszenvedni – mély depresszióba zuhant. Ekkor lépett színre Jézebel, aki kézbe vette „a probléma” megoldását: egy levelet fogalmazott a király nevében, melyet Akháb gyűrűjével pecsételt le. Nábót haláláról nem egyszerűen zsarnok módjára gondoskodott, hanem cinikus módon úgy tétette félre az útból, hogy a törvényesség látszatát megtartsa. Böjtöt hirdettetett, mintha bűnbánatra, megtérésre, a bűnösök leleplezésére volna szükség. Gondoskodott két tanúról, akik egybehangzóan állították: Nábót istenkáromlásban és felségsértésben egyaránt vétkes. A mózesi törvények alapján ezekért a bűnökért megkövezés járt, amit végre is hajtottak a városkapukon kívül.

Vizsgáld meg magad! Én  és hívő testvéreim amikor elolvastuk ezt tettük, mert megrémültünk,ekkora gonoszság láttán.

Az ítélet :

      A Biblia szerint Isten büntetése ezúttal az ötletgazda Jézebelt és a gaztetthez nevét adó Akhábot egyaránt sújtotta. Illés még egyszer – és utoljára – találkozott a királlyal, hogy átadja a rémisztő próféciát számára. Akháb a következő Szíria elleni hadjáratban halt meg egy találomra kilőtt nyílvesszőtől; Jézebel, a ravasz és cinikus királynő azonban még tizenhárom évvel túlélte férjét. Fiával, a királlyá kent Jórámmal, valamint a lányától, Atáliától született unokájával, a júdabeli Akházia királlyal egy napon érte őt a halál-éppen Nábót mezején, ahol az ártatlan ember megkövezése zajlott le annak előtte

    Jézebelt a palotabeliekkel dobatta ki az ablakon. A holttesttel – Illés próféciájának megfelelően – a kóbor kutyák bántak el a palota tövében. Ennél méltatlanabb halál kevés uralkodót ért Izrael történetében.

    A modern kori jézebel igaz Istentisztelőnek látszik, de a hátérben önimádás van. jézabel küldetése, hogy megölje az Úr prófétáit. További jellemzők szörnyen agresszív, haragos határozott, kontrollál, önimádó, hatalomra vágy, önjelölt vezető, manipuláló, meg nem tért, hitető erő és rettenetesen gonosz.

     jézabel nevének jelentése lakhely nélküli, de a legtisztábban úgy adható vissza, hogy önimádó. Fő tevékenysége a manipulálás, uralkodás, tekintélybecsmérlés és célja hogy ezt az Isten gyülekezetén tegye. jézabel gyűlöli a megtérést, alázatosságot, közbenjáró imát. Mert ezek döntik meg hatalmát. Ha valaki nem működik együtt akaratával annak következményei lesznek. Ez a szellem embereket használ tárgyként, hogy szükségeit betöltse. Az ellen fordul, aki nem hajlandó akaratát tenni vagy nem enged neki különösen akkor ha a múltban már sikeresen manipulálta az illetőt. A NEM a döntő szó, amikor a szellemi tekintéllyel rendelkező ember nemet mond, neki kész a harcra. jézabel egy hadakozó szellem aki mindig kész a támadásra és a bizonytalanság szférájában szeret mozogni.

    jézabel támadási formái:

       - a hírnevet próbálja aláásni.

       - hamis vádakat állít fel.

       - aláássa az illető hitetlenségét

       - becsméreli a tekintélyt

       - kétségbe vonja az illető szolgálatát.

        Nagyon megsérthető ha a tekintélye meg van kérdőjelezve. Az uralkodási vágy és az erőharc szakadást és rövidzárlatot okoz a gyülekezetben. Nem mondhatsz nemet ennek a szellemnek ha mégis megteszed abból nagy probléma lesz. Nagyon gyakran aki hordozza ezt a szellemet szünet nélkül beszél, szükségét érzi, hogy hatalmat szerezzen leuraljon minden beszélgetést minden beszélgetése egyoldalú az másik fél csak hallgató. jézabel mestere a kritizálásnak, zugosodásnak és a panaszkodásnak aki ellenáll neki szidalmazva és átkozva van de akik Isten védelme alatt vannak ezek az átkok áldássá lesznek az életükben. A megtérés, alázatosság HATALMAS fegyver jézabel ellen. Nem lehet találkozni olyan jézabelt hordozó emberrel aki bevallja, hogy tévedett vagy bűnös egy dologban. Ahhoz, hogy az illető véglegesen szabad legyen, megszabaduljon naponta Jézus kontroll alá kell helyezze az élettét az alázatot mindennap kell gyakorolja de Istennel lehetséges megszabadulni tőle.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.