Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Negyedik

 Nt.Szűcs M. Sándorné Lelkipásztor asszony

 Lipcsey Imre gondnok úr

 ........................................................................................................................

 

Nagytiszteletű Asszony!

Tisztelt Gondnok Úr!

 

 

Elszomorít gyülekezetünk jelenlegi állapota, különösképpen azok a dolgok, amelyek hallomás útján pletyka szinten jutottak tudomásomra. Mindazon kívül sok dolog tekintetében tájékozatlan a presbitérium, melyek sok problémát és gondot jelenthetnek gyülekezetünk és intézményeink további sorsát illetően. Hallomás útján jutott tudomásomra, majd bizonyosságot szereztem arról, hogy a presbitérium néhány tagja gyülekezeti tagokat és presbitereket keres meg abból a célból, hogy átjátsszák a gyülekezetünk intézményeit az egyházkerülethez. Szeretném felhívni az Önök és a presbitérium figyelmét, hogy ebben az esetben súlyos kötelességszegés sorozata történt a kezdeményezők részéről, s amennyiben presbitertársaim közül bárkinek erről tudomása volt, köteles lett volna értesíteni a presbitériumot.  

Mint a Tiszafüredi Református Egyházközség Gyülekezetének presbitere szeretnék tájékoztatást kérni Önöktől a következő kérdésekkel kapcsolatban:

·        - Ki hatalmazta fel az aláírásgyűjtőket, hogy a presbitérium háta mögött embereket megkeressenek, lázítsanak a gyülekezetben és az intézményfenntartó presbitériumban szakadást idézzenek elő?

·       -  Kik és milyen indokkal gyűjtötték az aláírást? Miért nem kérdeztek minden szülőt?/ szülői kérdés volt/

·         -Amennyiben ez a Nagytiszteletű Asszony, vagy Gondnok Úr tudomásával történt, miért nem tájékoztatták a presbitériumot erről?

Csupán azért, hogy minden kérdésben tisztán és világosan lássunk, nem tehetek mást, mint, hogy kérdezzem továbbá:

 

·        - Ki készítette a Református iskola felújítási pályázatát? Mennyi pénzt kapott ezért?

·         -Szeretném tudni, ki volt a pályázó? Az intézmény, vagy a fenntartó?

·        - Szeretném kérdezni Nagytiszteletű Asszonyt, valamint Gondnok urat birtokába van-e a fenntartó az intézmények dokumentumainak, ha nem akkor miért nem? Törvény írja elő, hogy a fenntartó rendelkezzen a fenntartásában levő intézmény iratokkal:

                                   -   SZMSZ-ek

                                   -  Pedagógiai/nevelési programok

                                   - Az intézményvezetők munkaköri leírása

                                   - szerződések, besorolások másolata, amelyből egy példány az intézmények fenntartóit illeti, bérrel és különféle juttatásokkal kapcsolatos papírok. stb.

·         Tisztelettel kérem Önöket, hogy mindazokat a dokumentumokat kérje be az intézményektől és kezdjen hozzá valóságosan is intézményeket fenntartó feladatához. Kérem a presbitériumot, hogy hozzon határozatot a tekintetben, hogy az intézmények működtetése a törvényben előírtaknak megfelelően működjön.

 

 

Nagytiszteletű Asszony!

Tisztelt Gondnok Úr!

 Amennyiben valóságosan igaz az aláírásgyűjtés, kérem, vonja felelősségre a presbitérium azokat, akik gyülekezetünkben lázítanak és háborúságot szítanak. Senkinek nincs joga őseink örökségével játszani, gyülekezetünknek, tisztességes, becsületes tagjait kijátszani saját érdekeik céljából. Ezek az intézmények sok nehézség árán lelki, anyagi, emberi áldozatok árán missziós célból jöttek létre, hogy egy felnövekvő generáció Isten igéjével beteljesedve megismerhesse és átadhassa Isten szeretetét az értük küzdő és őket szeretetben hordozó gyülekezet számára. Sajnálatos, hogy közben emberi manipulációk megrontották és beszennyezték mindazt, amelynek Isten előtt tisztának és Szentnek kell lennie.

Sajnálatos, hogy az intézmények történetében már másodjára kell szembe találnom magam az aláírásgyűjtés etikátlan és manipulációs jelenlétével.

  • Először, az indulás során /ellene/
  • Másodszor pedig most 

Az pedig különösen szomorúvá tesz, ha azok is ott állnak a jelenlegi aláírásgyűjtés mögött, akik annak idején intézményeink létrejötte ellen írtak alá. Jó lenne, ha mindenki tudomásul venné, hogy intézményeink gyülekezetünk tulajdonában vannak, gyülekezetünk pedig a mi Teremtő Istenünké, s aki bármilyen célból gyülekezetünk ellen tesz, az a mi Urunk Istenünk ellen tesz. Sajnálatos, hogy mindezek a dolgok már kinn vannak, és következményeivel számolnunk kell. A felelősség azonban nem hárítható át. Mindenkit felelősség terhel, akik gyülekezetünk ellen tettek, akik aláírást gyűjtöttek és aláírtak, de azokat is, akik erről tudomással bírtak és nem tettek ellene.

Szeretném felhívni a presbitérium figyelmét:  (...) törvénye

Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról

(1994. évi II. tc. az 1996. évi II. tc-kel kiegészítve)

A 46.§.(1.)bekezdésére : 46. § (1) A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására  választottak.

A ...egyházközség gondnoka a - a lelkésszel együtt képviseli az egyházközséget,

  a 45.§értelmében:

 

 

 Tiszafüred,2010-11-16

                                                                    Tisztelettel és testvéri üdvözlettel:

                                                                                                Takácsné Varga Eszter