Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Ne tégy a te..."4.

2012.02.12

 Mik a következmények?

Aki nyomorúságában nem az élő Istenhez és az Ő Igéjéhez menekül, hanem ilyen eszközökben és tévtanításokban keres segítséget, az kapcsolatba kerül az ördöggel. Akár tudja, akár nem, akár akarja, akár nem - a kapcsolat létre jött! Csak azt nem tudja az illető, hogy a Sátán drágán fizetteti meg ezt a segítségét.

Melyek a következményei ezeknek az utálatos bűnöknek? Valamennyit lehetetlen felsorolni! Ilyenek: marcangoló nyugtalanság - szorongás - lidércnyomás - kényszerképzetek - rettenetes gondolatok - tartós búskomorság, amely öngyilkosságba is vihet - kísérteties görcsök - erős érzékiség, egészen a természetellenes fajtalankodásig - hirtelen harag egészen a dühöngésig és bűnözésig - látomások - titokzatos hangok - borzalmas átkozódás és istenkáromlás - irtózás Isten Igéjétől és az imádságtól - hitre való képtelenség - vallásos téboly - démoni megszállottság - utoljára a vég, borzalmas halálfélelmek és reménytelenség közepette!

A betegek egész serege szenved a babona következményeitől, és csődöt mond náluk mindenféle orvosi kezelés. Nem is szervi betegségek ezek, hanem a démonizált emberek varázsló bűneinek a következményei.

 

Meditációs praktikák

A meditációs praktikák az önmegváltás különböző formáit jelentik. Pl. gimnasztikai gyakorlatként leplezik a jógánál, koncentrációs gyakorlatként a transcendentális meditációnál (TM), feszültségfeloldó gyakorlatként az autogén tréningnél (AT). A különböző meditációs praktikák sohasem voltak annyira elterjedtek, és olyan készséggel fogadottak, mint éppen korunkban. Sokan szembesülnek napjainkban ezekkel az áramlatokkal, és jó, ha megismerik e mozgalmak alapvetően téves voltát, hogy sikerrel védekezhessenek ellenük.

Lássuk röviden a következő meditációs formákat:

 

Jóga

Különböző fajtái vannak, de mindegyiknek ugyanaz a célja: testi, lelki, szellemi téren a tökéletes uralom az "én" fölött. A jóga különböző fokozatain át végül az "én" elérkezik a legfelső lényhez - Indiában a Brahma istenséghez. A jóga tehát az önmegváltás vallása.

A nyugati világban a jógát teljesen ártalmatlannak, egyfajta "gimnasztikai gyakorlat"-nak tekintik. Pedig egyes mozdulataiban és koncentrációjában nyilván meglátszik szakrális jellege. Akik jógáznak - még ha nyugati módon is - mindig megnyitják önmagukat, öntudatlanul is, egy idegen szellemi világ és a mögötte álló hatalmak előtt.

 

Transcendentális meditáció (TM)

Olyan gyakorlatot értenek rajta, amely állítólag lelki kiegyensúlyozottsághoz vezet (pl. mély belső békességhez, az önzés feloldódásához, tökéletes szabadsághoz). A gyakorlat végzője, akinek egyetlen gondolat nélkül csöndben kell ülnie, és csupán egyetlen szótagra vagy szóra - amelyet "mantrának" neveznek - koncentrálhat, nem is tudja, hogy az ilyen magatartás a tudatalattijának veszélyes, nem ellenőrzött megnyílását jelenti, amelynek következménye legtöbb esetben pszichózis (lelki betegség). Azt sem tudja, hogy amikor a TM-t végzi, tulajdonképpen egy hinduista vallást gyakorol, és a bevezető ceremónia szanszkritul egy klasszikus hindu szertartás.

 

Autogén tréning

Amint már említettük, az autogén tréning (AT) is a meditációs praktikák közé tartozik. Első fokozatában mint a feszültség feloldása, ártalmatlan, sőt csalogató gyakorlatnak látszik, mivel a hat alapgyakorlat a test és szervei feszültségének feloldásához és nyugalmi állapotához vezet.

Aki azonban azt hiszi, hogy a nyugalomnak ez az állapota, amelyet valóban el lehet érni, az imádságnak és a bibliatanulmányozásnak legjobb előfeltétele, az tökéletesen téved. Az ilyenkor szükséges gondolatok és elképzelések ugyanis nem Istenre irányulnak, hanem teljesen a testre kell összpontosulniuk, mégpedig oly módon, ami már a fentebb leírt meditációs elmerülés kezdetét jelenti (azaz: önhipnózis).

Így a hívő ember idegen szellem befolyása alá kerül, és - a gyakorlatok sikere által is - arra csábul el, hogy naponta kétszer-háromszor is végezzen autogén tréninget. Ezzel kényszerűen elhanyagolja a csendes időt, és végül lelkigondozóhoz kell fordulnia, mivel hitében hanyatlott, és közönyös lett az imádsággal és Isten Igéjével szemben. Meg kell így értenünk, hogy az újonnan született keresztyén ember az AT-nek még a kezdeti fokozatát sem gyakorolhatja, ha nem akar a lelkében kárt vallani. Ehhez járul, hogy a hívő az önhipnózis állapotában megkísérli önmagát megváltani a rossz és bűnös szokásoktól és jellemvonásoktól.

Az okkult terheltség, azaz a sötétség hatalmainak hatása az emberre, sőt benne tartózkodásuk, mindezeknek a praktikáknak sokszorosan ördögi nyugtázása". Megrendítő megállapítás!

E meggyötört emberek igen nagy része a kábítószer-élvezők közül kerül ki. Többnyire az alkohol és a nikotin élvezete készíti az utat az ismert kábítószerekhez: hasishoz, kokainhoz és heroinhoz. Miként a jógameditációnál, úgy a kábítószerélvezetnél is megnyílik a lélek a megígért "gyógyító hatás" előtt, és ezt az ürességet elfoglalják a démonok! Az ily módon megcsalt ember azután önmagától képtelen megszabadulni.

 

Csoportdinamika

Eredete és terjedése

A csoportdinamika (CSD) 1947-ben kezdődött az USA-beli Bethelben (Maine), és azóta érthetetlenül nagy mértékben terjedt el. Éppen ez a hatalmas elterjedés az, amelynek föl kell keltenie figyelmünket. Az ipartól kezdve a CSD alkalmazást nyer az üzemekben, tisztviselőknél, kórházakban, egyházakban, iskolákban, egyetemeken stb.

 

Különböző nevei

Csoportdinamika, érzékenységi gyakorlat, encounter-csoport, önismereti csoport, T-csoport, sianon-csoport, kreativitás-műhely stb. Olykor használják a "felnőttképzés" fedőnevet is.

 

Mit várnak a CSD-tól?

Sokan azt remélik a CSD-tól, hogy megszünteti és feloldja a konfliktusokat, feszültségeket, problémákat és komplexusokat, amelyek az emberek együttélését megnehezítik. Nő a munkaképesség, békésebb, szebb és produktívabb lesz az együttélés. Általa szabadulást várnak a megoldatlan belső konfliktusokból és szorongásokból, tájékozódási képességet az általános tanácstalanság közepette, kiemelkedést a kétségbeesésből.

 

A CSD meghatározása

Az USA-beli Béthel tréninglaboratóriuma, amelyben ezt a módszert kifejlesztették, a CSD következő meghatározását adta: "Kisebb és nagyobb csoport-összejövetelek, amelyekben az intim, személyes dolgokat, véleményeket, erkölcsi értékmérőket, köztük a hitet is nyíltan megtárgyalják. Szabadon kimondják azokat az érzéseket és érzelmeket, amelyeket a résztvevők egymásban keltenek. Alkalmazzák ennél az önvád és a kölcsönös kritika technikáját. Beható módon munkálja a CSD a résztvevők véleményének megváltozását, gondolataiknak reformálását és az agymosást." A CSD kiindulási pontja, mértéke, módszerei és célja nem Isten Igéjéből erednek, hanem az antikrisztusi szellemből.

 

A bioritmusok

Azt állítják, hogy a biológiai életpálya különböző szakaszaiban ritmusokban, azaz apály- és dagályszerű hullámokban folyik le, amelyeknek megvan a maguk tetőpontja és mélypontja. A bioritmusoknál tisztán testi életfolyamatokról van szó. Kiértékelésük megadja a testi teljesítőképesség görbéjét.

Mielőtt elhatározná valaki, hogy kiszámíttatja saját "görbéjét", gondolja végig a következő két szempontot:

1. A bioritmus naptára megakadályozhat fontos döntéseket. Azonkívül saját bioritmikus szinuszgörbéjének rabszolgája lesz az ember.

2. Veszélyes a bioritmikus naptár azért is, mert közel visz az asztrológiához. A bioritmikus megállapításoknál fontos szerepe van az ember születési dátumának.

 

Okkult gyógyítási praktikák

Akupunktúra

Az akupunktúra eredete az ősi Kína vallásában, a taoizmusban van. Ahogy a kínai orvosok is elismerik, nincs tudományos alapja, azaz a tű alkalmazása nem a test fölépítése szerint történik, hanem titokzatos, láthatatlan csatornák (ún. meridiánok) szerint, amelyek a bőr felszíne alatt oszlanak el az egész testen, és állítólag minden tagnak láthatatlan életenergiát közvetítenek.

A tű hatása pszichikai. Az akupunktúra megfelel a hipnózis elvének távol-keleti köntösben.

A taoizmus szellemi világa és tévtanításai, amelyek az akupunktúra mögött állnak, nem közömbösek, s nem is lehet közömbösíteni azokat. Ezért a vele kapcsolatos akupunktúra sem közömbös, s nem is lehet közömbösíteni, nem szólva a keresztyén módon való alkalmazásáról. Ezért minden komoly keresztény ember, akinek ezzel dolga volt, vagy jelenleg dolga van, vallja ezt meg az Úr Jézus Krisztusnak bűnként, Jézus Krisztus nevében a kezelés minden befolyását tagadja meg, és kérjen az Úrtól teljes szabadítást.

Hasonló meggondolásokkal dolgozik az akupreszszúra is. Tűk helyett a kezelés a fő pontok és vonalak (meridiánok) masszírozása, ill. ujjakkal való nyomkodása által történik.

 

Homeopátia

A homeopátiát Samuel Ch. F. Hahnemann (1755-1843) német orvos találta fel. Ahogy az ismert francia tudományos lexikon, a "20. századi Larousse" 1930. évi kiadásában kutatások alapján írja, Hahnemann hitt abban, hogy "a homeopátiát mennyei (földönkívüli) hatalmak kijelentése által nyerte". Ez a gyógymód egyfelől az ismert gyógyszerek egészen nagymérvű, dinamikus felhígításán (potenciálás), másfelől a "hasonlatosság" elvén nyugszik.

A potenciálás mágikus-alkimista folyamat, amelynek rejtett szellemi erőket kell felszabadítania. Hahnemann erre a "dinamizálás" kifejezést használta.

Feltehetjük azonban a kérdést, vajon Isten, vagy pedig eltévelyítő szellemek ihlették a szabadkőműves Hahnemannt! Ezért ne csodálkozzunk azon, hogy sok homeopata gyógyász nem tanult orvos, és spiritiszta eszközökkel, mint az inga és a látnoki szemdiagnózis, dolgozik. A páciensek ezt természetesen nem tudják megállapítani, mivel rendszerint mindez titokban történik, vagy pedig egyszerű szemvizsgálat címén.

Mivel a homeopata kezelés - ingával és szemdiagnózissal - általi spiritiszta befolyásolás veszélye rendkívül nagy, tanácsos kerülni.

A homeopátiát nem lehet a gyógyászatban természetes gyógymódnak, sőt akár tudományosan igazolt eljárásnak tekinteni. A marburgi Philips Egyetem orvosi kara elveti a homeopátiát, mint tévtanítást. Ehhez a nyilatkozathoz a jénai Friedrich Schiller Egyetem orvosi fakultása is csatlakozott:

"Mi nem tekintjük a homeopátiát mintegy szokatlan módszernek, amelynek további vizsgálatokra van szüksége. Megvizsgáltuk. A homeopátiának semmi köze a természetes gyógytudományhoz. Gyakran hangoztatják, hogy a homeopátiának "másfajta gondolkodás" az alapja. Ez lehetséges. A homeopátia szellemi alapja mégis tévedésekből áIl (hasonlósági szabály; gyógyszerkép; potenciálás; nagymérvű hígítás). Céljuk, hogy ezeket a tévelygéseket valóságnak tüntessék föl."

 

Gyógymódok az úgynevezett "modern tudomány" leple alatt

A modem tudomány leple alatt dolgoznak bizonyos "szemdiagnoszták", akik minden betegséget meglátnak a szemben a "látnokság" (jövendőmondás szelleme) spiritiszta adománya által, vagy bizonyos "asztrális megvilágosodás" által, azaz "csillagfény"-ben (ókeleti eredetű) vagy más okkult erők által.

Ennek a módszernek semmi köze a szivárványhártyának szakorvos által végzett tudományos vizsgálatához.

Ezenfelül a látnoki vagy okkult erőket gyakran rejtett módon alkalmazzák, úgyhogy a páciens előtt azt a látszatot keltik, mintha mikroszkóppal vagy nagyítóval végeznének tudományos vizsgálatot.

Egyébként egy közönséges nagyítóval is lehet "látnoki módon" dolgozni, és meglátni olyan betegségeket, amelyeket okkult adottságokkal nem rendelkező orvosok ugyanazokkal az eszközökkel nem tudnak megállapítani. Az utóbbi évtizedekben ismert európai szemspecialisták tudományos kutatásokat végeztek, és kimutatták, hogy ama gyógyászok ún. "szemdiagnózisai", akik azt állítják, hogy a szivárványhártyából mindenféle betegséget föl lehet ismerni, elvetendők, mert a szem állapotából csak bizonyos általános betegségekre lehet következtetni. Egy nagy kórház szemosztályának egyik korábbi főorvosa tanúsítja, hogy mintegy ezer esetben azoknak a betegeknek boncolásánál, akiket a legismertebb szemdiagnoszták kezeltek, megállapítható volt, hogy ezek diagnózisa az eseteknek mindössze két százalékában felelt meg a valódi helyzetnek, ami véletlennek is tekinthető.

Ezért óvunk mindenkit azoktól a diagnosztáktól, akik a betegséget a szemben vélik felismerni, ami csak médiumos képesség útján lehetséges. Mennyire szükséges tehát, hogy ezen az oly vitatott területen rendkívül óvatosak legyünk, és esetről esetre imádságban kérjünk Istentől kegyelmet és világosságot, hogy megmeneküljünk az ellenség minden csalárdságától.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.